Quan hệ cổ đông

STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 18/05/2017 FIT: CBTT vv ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 với công ty TNHH kiểm toán VACO
2 10/05/2017 FIT: Quyết định số 06 của HĐQT vv bổ nhiệm Giám đốc tài chính
3 05/05/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Quỹ PYN Elite Fund
4 14/04/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm
5 05/04/2017 FIT: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
6 03/04/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
7 03/04/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
8 30/03/2017 FIT: QĐ của HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho CĐCL
9 13/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
10 13/03/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
11 13/03/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL
12 10/03/2017 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thường niên 2017
13 03/03/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
14 02/03/2017 FIT: NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
15 21/02/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
16 13/02/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27
17 10/02/2017 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
18 07/02/2017 FIT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN Elite Fund
19 06/02/2017 FIT: Quyết định về việc thay đổi niêm yết chứng khoán
20 20/01/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13
21 17/01/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh PA sử dụng vốn từ đợt chào bán cho CĐCL và mua cp DCL
22 13/01/2017 FIT: Công văn số 285/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của FIT
23 11/01/2017 FIT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
24 11/01/2017 FIT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
25 06/01/2017 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC cả năm 2017