Quan hệ cổ đông

STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 14/04/2017 FIT: Báo cáo giao dich cp FIT của Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm
2 05/04/2017 FIT: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3 03/04/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
4 03/04/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
5 30/03/2017 FIT: QĐ của HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho CĐCL
6 13/03/2017 FIT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu DCL
7 13/03/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu DCL
8 10/03/2017 FIT: Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thường niên 2017
9 02/03/2017 FIT: NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
10 21/02/2017 FIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
11 13/02/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27
12 10/02/2017 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
13 06/02/2017 FIT: Quyết định về việc thay đổi niêm yết chứng khoán
14 20/01/2017 FIT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13
15 17/01/2017 FIT: Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh PA sử dụng vốn từ đợt chào bán cho CĐCL và mua cp DCL
16 13/01/2017 FIT: Công văn số 285/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của FIT
17 11/01/2017 FIT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
18 11/01/2017 FIT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
19 06/01/2017 FIT: Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC cả năm 2017