F.I.T trao 1200 phần quà tới đồng bào lũ lụt huyện Can Lộc, Hà Tĩnh